BIP UM Hajnówka

Podział gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Podział nieruchomości

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Adres: 17-200 Hajnówka ul. Zina 1
pokój: 222, 223
telefon: 68206447, 6826448
e-mail: ggr@hajnowka.pl
 
Podziały nieruchomości

 • wniosek o podział;
 • załączniki: 
  - projekt wstępny podziału (sporządzony na kopii mapy zasadniczej wykonywanej w pok.306); 
  - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej); 
  - wypis z ewidencji gruntów (wykonywany w pok.303); 
  - zgodę wszystkich współwłaścicieli na podział
  - decyzję o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu dot. ustalenia zasad podziału nieruchomości
 • pokój
  godziny
  przyjęć 
  nr telefonu
  222, 223
  poniedziałek: 8,00-16,00 wtorek-piątek
   7,30 - 15,30
  682 2180 wew.222, 223
  pracownik
  odpowiedzialny
  Kierownik Referatu: Agnieszka Masalska
  wymagane
  dokumenty
  Interesant (właściciel/wieczysty użytkownik nieruchomości) powinien złożyć:
  opłaty Opłat brak
  termin
  odpowiedzi
  Ok. 2 miesiące (w zależności od terminu wykonania przez geodetę operatu technicznego z podziału).
  sposób
  załatwienia 
  sprawy
  Postępowanie kończy decyzja Burmistrza Miasta zatwierdzająca projekt podziału
  tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta.
  uwagi prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego (firmy geodezyjne, geodeci uprawnieni) na koszt strony
  komórki
  współpracujące
  W trakcie postępowania o podział Referat Budownictwa i Inwestycji wydaje decyzje o warunkach zabudowy opiniując podział pod względem zgodności z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego i przepisami.
  podstawa
  prawna
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dział III, Rozdział 1.Podziały nieruchomości), tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000r.poz.543 zm. Dz. U. Nr 154, poz.1800 i Dz. U. Nr 129, poz.1447 z 2001r), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. W sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz.130)