BIP UM Hajnówka

Referat Budownictwa i Inwestycji - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

pok. 209
Kierownik referatu Jarosław Kicel
tel. 85 682 28 75
e-mail: j.kicel@hajnowka.pl

pok. 207
tel. 85 682 64 42
e-mail: a.lebiedzinska@hajnowka.pl, m.zukowicka@hajnowka.pl

pok. 208
tel. 85 682 64 43
e-mail: a.hajduk@hajnowka.pl, l.pawluczuk@hajnowka.pl, j.dunda@hajnowka.pl

 

Do zadań Referatu Budownictwa i Inwestycji należy:
- prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji Gminy,
- opracowywanie i uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
- opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych i koordynacja ich z planem przestrzennym,
- prowadzenie spraw społecznych komitetów inwestycji komunalnych,
- sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- sporządzanie w uzgodnieniu z Referatem Finansowo – Budżetowym umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem,
- prowadzenie nadzoru remontów bieżących i kapitalnych budowli stanowiących własność Gminy, w tym dróg i chodników,
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie organizowania przetargów na projekty budowlane i na wykonawstwo inwestycji budowlanych,
- obsługa interesantów w zakresie zagadnień przestrzennego zagospodarowania i budownictwa na terenie Gminy.