BIP UM Hajnówka

Zgłoszenie zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Zgłoszenie zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej

Zgłoszenie zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej

 • pisemne i czytelne zgłoszenie dokładnej informacji o wprowadzonych zmianach w działalności gospodarczej (najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich zaistnienia) z podaniem daty zmiany;
   
 • dowód osobisty lub karta stałego pobytu (w przypadku obcokrajowca) do wglądu w celu stwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek
   
 • dowód wpłaty - opłatę można uiścić w kasie Urzędu -
 • pokój
  godziny
  przyjęć 
  nr telefonu
  228 (przyjmowania i weryfikacja wniosków, wydawanie dok.)
  8,00 - 16,00
  66 88 711; 66 88 712
  wymagane
  dokumenty
  Wymagane dokumenty podstawowe:
   
  opłaty 50 zł (art. 7a.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej)
  termin
  odpowiedzi
  14 dni (art. 7b.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej)
  sposób
  załatwienia 
  sprawy
  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  tryb odwoławczy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia zaświadczenia
  uwagi - zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ, który był właściwy przed zmianą; po dokonaniu zmiany organ dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy; właściwy organ ewidencyjny dokonuje z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej
  - przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 12 miesięcy do uzupełnienia brakujących danych. Nie wypełnienie wniosku aktualizacji wpisu będzie skutkowało odmową wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny po 31 grudnia 2004 r.
  - wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji przedsiębiorca może złożyć wypełniony wniosek o wpis do REGON i NIP
  - PKD (polska Klasyfikacja Działalności) jest dostępne na stronie internetowej: www.stat.gov.pl
  podstawa
  prawna
  ustawa z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.1999.101.1178 z późn.zm)