BIP UM Hajnówka

Zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, ucznia do placówki oświatowej

Zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, ucznia do placówki oświatowej

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, ucznia do placówki oświatowej,
 • Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka (jeśli placówka oświatowa, do której wniosek został złożony dysponuje już kopią niniejszego orzeczenia, rodzic go nie załącza, jeśli wniosek złożono w Urzędzie Miasta Hajnówka rodzic załącza kopię orzeczenia lub oświadczenie o posiadaniu przez dziecko, ucznia aktualnego orzeczenia),
 • Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka (jeśli placówka oświatowa, do której wniosek został złożony dysponuje już kopią niniejszego orzeczenia, rodzic go nie załącza, jeśli wniosek złożono w Urzędzie Miasta Hajnówka rodzic załącza kopię orzeczenia lub oświadczenie o posiadaniu przez dziecko, ucznia aktualnego orzeczenia),
 • Klauzula informacyjna RODO,
 • Inne dokumenty, które będą niezbędne do zawarcia umowy

Kto może złożyć wniosek

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba sprawująca pieczę zastępczą

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

Termin załatwiania sprawy

14 dni od daty złożenia wniosku zostanie podpisana umowa z rodzicem.

Termin może ulec przedłużeniu jeśli zajdzie konieczność zebrania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania umowy i jej prawidłowej realizacji.

Sposób załatwiania sprawy

Podpisanie umowy z rodzicem

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wniosek o zwrot kosztów przewozu, składa się w terminie do 20 sierpnia poprzedzającego nowy rok szkolny, w którym dziecko będzie dowożone.
 • Jeśli rodzic rozpoczął dowożenie dziecka w trakcie trwania roku szkolnego, wniosek może zostać złożony po powyższym terminie.
 • W przypadku gdy dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, prowadzonej przez Gminę Miejską Hajnówka, wniosek składa się w przedszkolu lub szkole,
 • W przypadku gdy dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Miejska Hajnówka, wniosek składa się w Urzędzie Miasta Hajnówka,

Inne informacje

 1. Jeżeli rodzic dowozi niepełnosprawne dziecko do placówki oświatowej prywatnym samochodem, może ubiegać się o zwrot kosztów przewozu.
 2. Warunkiem zwrotu za przewóz jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 3. Zwrot kosztów przewozu przysługuje rodzicom:

a) niepełnosprawnych uczniów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe, do najbliższej szkoły podstawowej oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia,

b) dzieci i młodzieży, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 • 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

c) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Zgodnie z art. 4 pkt 32 ustawy Prawo oświatowe przez niepełnosprawności sprzężone – należy rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

 1. Koszt zwrotu jednorazowego przewozu niepełnosprawnego dziecka samochodem pozostającym w dyspozycji rodzica, wyliczany jest według poniższego wzoru:

koszt = (a − b) x c

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły, ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit.a,

c – stawka za 1 km przebiegu pojazdu,

Stawkę za 1 km przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały.Obowiązujące stawki określone zostały w Uchwale Nr /325/23  Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka oraz Uchwale Nr XLIII/348/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/325/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka

 1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu jest wyliczana jako iloczyn kwoty zwrotu jednorazowego przewozu, o której mowa w pkt 4 i liczby dni faktycznego dowozu w okresie rozliczeniowym, który stanowi miesiąc kalendarzowy.
 2. Za dni nieobecności dziecka w placówce oświatowej zwrot kosztów nie przysługuje.
 3. Zwrot kosztów przewozu następuje w rozliczeniu miesięcznym, na podstawie Deklaracji rozliczeniowej składanej przez rodzica za każdy miesiąc dowozu odrębnie oraz potwierdzonej w deklaracji przez dyrektora placówki oświatowej liczby dni obecności dziecka w placówce.

Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka, deklarację składa się w przedszkolu lub szkole.

Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miejska Hajnówka, deklarację składa się w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Deklarację rodzic składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wykonywał przewóz.

Załączniki:

 1. Wniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, ucznia do placówki oświatowej,
 2. Deklaracja rozliczeniowa dowozu

Data wytworzenia: 2022-09-08 11:23 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2022-09-08 11:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska