BIP UM Hajnówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych”.

GKM. 7021.1.15.2022

P R O T O K Ó Ł z wyboru oferty

  1. W dniu 21.06.2022 r. do udziału w postępowaniu zaproszono 3 wykonawców poprzez rozesłanie formularza ofertowego (formularze ofertowe i dowody przekazania stanowią załączniki do niniejszego protokołu) oraz zamieszczono zapytanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

  2. W oznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny

Uwagi

Cena za dostawę , rozładunek oraz montaż elementów w zł.

1

NOBA - EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87- 123 Dobrzejewice

23.247,00

2

HERKULES Sp. z o.o Sp.k., ul. Szymanowskiego 47A, 32-501 Pogorzyce

29.446,20

3

SIMBA Group Sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

28.999,99

4

LaHavira Sp. z o.o., ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

43.822,44

5

Fit Park Sp. zo.o. Sp.k., ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń

21.082,20

6

DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30B, 62-570 Rychwał

27.260,00

7

4STB Sp. z o.o., ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra

23.320,00

8

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS, Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok

32.398,20

9

TRIFID Mikołaj Dzwończyk, ul. Prusa 19A, 05-510 Konstancin Jeziorna

28.905,00

10

BODY WORKS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sobczaka 41, 01-492 Warszawa

26.937,00

  1. Oferta nr …. została odrzucona, ponieważ ….............................

  2. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najlepszy bilans ceny.

  3. Postępowanie unieważniono z powodu ------------------.

 

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2022-07-08 11:02 Autor: Anna Daniszewska Data publikacji: 2022-07-08 11:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk