BIP UM Hajnówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów małej architektury dla zadania „Miejska strefa relaksu” w Parku Miejskim w Hajnówce”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów małej architektury dla zadania „Miejska strefa relaksu” w Parku Miejskim w Hajnówce”.

GKM. 7021.1.13.2022

P R O T O K Ó Ł z wyboru oferty

  1. W dniu 21.06.2022 r. do udziału w postępowaniu zaproszono 3 wykonawców poprzez rozesłanie formularza ofertowego (formularze ofertowe i dowody przekazania stanowią załączniki do niniejszego protokołu) oraz zamieszczono zapytanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

  2. W oznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny

Uwagi

Cena za dostawę , rozładunek oraz montaż elementów w zł.

1

Zakład Spawalniczy Stanisław Pankowski, Kiełpiny 39, 87- 337 Wąpielsk

17.800,00

2

TRIFID Mikołaj Dzwończyk, ul. Prusa 19A, 05-510 Konstancin Jeziorna

26.937,00

3

Lahavira Sp. z o.o , ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

31.265,37

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS, Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok

34.289,94

  1. Oferta nr …. została odrzucona, ponieważ ….............................

  2. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najlepszy bilans ceny.

  3. Postępowanie unieważniono z powodu ------------------.

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza

 

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2022-07-08 11:00 Autor: Anna Daniszewska Data publikacji: 2022-07-08 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk