BIP UM Hajnówka

ZASIŁEK SZKOLNY - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

ZASIŁEK SZKOLNY - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

ZASIŁEK SZKOLNY - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę ucznia (jeśli uczy się poza miastem Hajnówka)

- dokument potwierdzający wystąpienia zdarzenia losowego (do wglądu)

 Kto może złożyć wniosek

-  rodzice niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły

 

Termin złożenia wniosku

 

Nie dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

 Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

 Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

 Termin załatwiania sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Sposób załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

 Miejsce złożenia dokumentów

- w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter)

- sekretariat urzędu

 Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 Inne informacje

1. Zasiłek szkolny skierowany jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny, kradzież majątku, szkody spowodowane pożarem, powodzią, ciężką choroba ucznia, rodzica. Przy zasiłku szkolnym należy wykazać, iż zaistniałe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia.

2. O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

3. Zasiłek szkolny przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

4. Formy przyznawania zasiłku szkolnego:

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,

- świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z edukacją ucznia.

Wydatki edukacyjne zwracane będą na podstawie faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP wystawionych na wnioskodawcę, dokumentujących poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym. Faktury należy złożyć w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu pokój 11.

Zasiłek wypłacany jest: - na konto wskazane przez wnioskodawcę lub

- w kasie urzędu

5. Wydatki edukacyjne podlegające zwrotowi (lista do pobrania.pdf [200 KB])

6. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, parter, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29 94.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 


Data wytworzenia: 2017-03-08 11:56 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2017-03-08 11:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska