BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 99/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/12

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 ; z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) oraz §11 Uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2012 zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie wydatków w sposób następujący:

a) zmniejszyć plan wydatków w rodz.92601§4170 – 1.000zł

§4210 – 1.000zł

§4260 – 1.000zł

b) zwiększyć plan wydatków w rozdz.92604§4010 – 3.000zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

    dochody budżetowe - 52.603.957 zł tego:

    a) bieżące w wysokości 49.221.525zł,

    b)majątkowe w wysokości 3.382.432zł

    wydatki budżetowe - 56.381.009 zł, z tego:

    a) bieżące w wysokości 47.840.816zł

    b) majątkowe w wysokości 8.540.193zł

    deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.777.052zł zostanie pokryty:

    a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł

    b)przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.147.052zł,

    c) wolnymi środkami w kwocie 540 000zł,

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-03-21 15:17 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-03-21 15:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska