BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 98/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 98/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 98/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.


            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) i w związku z § 2 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 w budynku położonym w Hajnówce przy ul. T.Sołoniewicz 7 o pow. użytkowej 119,91 m2 wraz z udziałem 120/543 w częściach wspólnych budynku i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1/32 o pwo. 0,0308 ha dla której jest założona księga wieczysta KW nr BI2P/00015414/2.

§ 2
Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                Burmistrz Miasta
                     Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-11-27 10:14 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2014-11-27 10:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska