BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 95/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia  27 grudnia 2012 r.

w sprawie planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 w Gminie  Miejskiej Hajnówka

Na podstawie  art. 70a ust. 1 i 2a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430), zarządzam co następuje:


§ 1

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r. w Gminie  Miejskiej  Hajnówka obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

                        Burmistrz Miasta
                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-20 12:26 Autor: Jolanta Stepaniuk Data publikacji: 2014-03-20 12:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska