BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 94/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany do Regulaminu organizacyjnego podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-26 08:25 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2019-03-26 08:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska