BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 94/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu    Na podstawie § 5 Uchwały Nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272 poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1
W celu zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący Komisji:
Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka
Członek Komisji:
Barbara Dmitruk – pracownik Referatu Polityki Gospodarczej
Członek Komisji:
Jan Chomczuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

§ 2
Komisja Konkursowa opiniuje wnioski zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki konkursu. Komisja do dnia 31.12.2012 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3
Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4
Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-12-28 20:30 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2012-12-28 20:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska