BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 93/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 93/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
 z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2013 rok

Na  podstawie § 3 ust.4 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu miasta przyjętego zarządzeniem nr 83/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia  15 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok, w sposób następujący:
1) w załączniku nr 2 do projektu uchwały – wydatki budżetu miasta na 2013 rok-  wprowadza się następujące zmiany:
a) zmniejsza się kwotę 36.000zl w rozdz.90015§6050
b) zwiększa się kwotę 36.000zl w rozdz.92601§6050
2) w załączniku nr 3 do projektu uchwały- zadania inwestycyjne w 2013 roku- dodaje się zadania:
a) rozdz.92601 – opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego- środki własne 36.000zł- jednostka realizująca Urząd Miasta
b) rozdz.92604 – zakup przyczepy do samochodu – środki własne 3.500zł – jednostka realizująca  Ośrodek Sportu i Rekreacji;
c) w poz. 7 załącznika dodaje się ul. Jesionową
d) w poz. 14 załącznika jest kwota 28.524zł , powinno być  - 28.254zł.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Hajnówka.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                    Burmistrz Miasta

                                          Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-21 14:37 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-03-21 14:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska