BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 92/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 92 / 12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12  grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1
Ustala się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości miasta Hajnówka  na lata 2013 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


                                Burmistrz Miasta
                                           Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-12-17 21:15 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-12-17 21:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska