BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 91/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2012
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i w związku z § 2 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu: lokal mieszkalny Nr 1 położony w Hajnówce przy ul. Celnej 13 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem obejmującym 29/100 części we własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 515/15 o pow. 0,1117 ha i wspólnych częściach budynku i innych urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców, udział w 1/65 części niezabudowanej nieruchomości położonej w Hajnówce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 515/5 o pow. 0,6620 ha, stanowiącej drogę dojazdową, udział w 1/56 części zabudowanej budynkiem kotłowni nieruchomości położonej w Hajnówce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 515/4 o pow. 0,1884 ha.
§ 2
Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                Burmistrz Miasta
                     Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-12-17 20:57 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-12-17 20:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska