BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 88/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/12

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej HajnówkaNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz pkt 1, 2, 4, 6,10 i 12 załącznika nr 1 do Programu współpracy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/160/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka:

    1.Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013,

    2.Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka,

    3.Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek,

    4.Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka,

    5.Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

    6.Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka.

§ 2. Treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 stanowi odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-12-03 14:09 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2012-12-03 14:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska