BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 86/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Hajnówce na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLIII/347/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1919) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizacja budżetu obywatelskiego na 2024 rok przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. zgłaszanie projektów – od 26 czerwca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

  2. weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – do 28 sierpnia 2023 r.

  3. głosowanie mieszkańców na projekty – od 18 września 2023 r. do 29 września 2023 r.

  4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania – do 9 października 2023 r.

§ 2. Ustala się punkt głosowania mieszkańców na projekty w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-06-19 14:17 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2023-06-19 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska