BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 86/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR  86 / 12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji§ 1.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Hajnówka przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1/  Grygoruk     Jarosław  –  przewodniczący
2/  Pełka  Teresa             –  członek
3/  Kiendyś     Mikołaj      –  członek

- w terminie od dnia 03.12.2012 r. do dnia 14.12.2012 r. według stanu na dzień 30 listopada 2012 r. składników wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 – 4, ust. 3 pkt 1 – 3;

- w terminie od dnia 31.12.2012 r. do dnia 15.01.2013 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. składników wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 5 – 8, ust. 2, ust. 3 pkt 4 i 5.

§ 2.
1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację:
1) środków trwałych,
2) pozostałych środków trwałych,
3) zestawów komputerowych,
4) materiałów,
5) gotówki w kasie,
6) druków ścisłego zarachowania,
7) paliwa w pojazdach i urządzeniach,
8)  użyczonych składników aktywów.
2. Metodą uzgodnienia sald przeprowadzić inwentaryzację:
1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
2) kredytów i pożyczek,
3) należności i zobowiązań.
3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

1) gruntów – ilościowo,
2) budowli i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi,
3) wartości niematerialnych i prawnych,
4) inwestycji rozpoczętych,
5) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.

§ 3.
Do   przeprowadzenia  inwentaryzacji  powołuję  zespoły  spisowe  w  następującym
składzie:
1) do spisu składników wymienionych w § 2 ust. 1:
    a/ pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7:
    - Kiendyś Mikołaj                 - przewodniczący
    - Pełka Teresa                     - członek;
    b/ pkt 3:
    - Walesiuk Jarosław             - przewodniczący
    - Rynkowska Emilia             - członek;
    c/ pkt 8:
    - Kazimiruk Urszula             - przewodniczący
    - Rusinowicz Emilia             - członek;
2) do uzgodnienia składników wymienionych w § 2 ust. 2:
    - Zabrocka Agnieszka          - przewodnicząca
    - Bugwin Emilia                   - członek;
3) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust 3:
    a/ pkt 1:
    - Masalska Agnieszka        - przewodnicząca
    - Woszczenko Janusz        - członek;
    b/ pkt 2:
    - Kiendyś  Mikołaj            - przewodniczący
    - Pełka Teresa                 - członek;
    c/ pkt 3:
    - Walesiuk Jarosław        - przewodniczący
    - Rynkowska Emilia        - członek;
    d/ pkt 4, 5:
    - Zabrocka Agnieszka        - przewodnicząca
    - Bugwin Emilia                 - członek.
 
§ 4.
1. Spis z natury przeprowadzić w obecności osób odpowiedzialnych – korzystających z majątku.
2. Spisu składników niepełnowartościowych (uszkodzonych, wyeksploatowanych, zbędnych, nieprzydatnych, itp.) dokonywać na odrębnych arkuszach spisowych.
3. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansowo-budżetowego we współpracy z właściwymi służbami Urzędu Miasta.
4.  Komisję zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.
§ 6.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


                                    BURMISTRZ

                                      Jerzy  Sirak


Data wytworzenia: 2012-12-03 15:26 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2012-12-03 15:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska