BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 83/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia  15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok


Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) oraz uchwały nr XXXVII/223/10  Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,  Burmistrz Miasta zarządza  co  następuje:
§ 1 Ustalam:
1) projekt budżetu miasta na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                               

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-11-15 16:18 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2012-11-15 16:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska