BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2024 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
 na realizację zadań publicznych w 2024 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr L/388/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 5472), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:
a) W sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2024;
b) W sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.
2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2024-01-15 10:16 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2024-01-15 10:16 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-15 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka