BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 79/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2012
 Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 22 października 2012r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558,     Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142,146,Nr 40, poz.230,Nr 106, poz.675.,z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567),oraz § 15 ust.1 i 2 Uchwały  Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 263, poz. 2802,2807; z 2008r. Nr 159, poz.1554, z 2010r., Nr 213, poz.2628) i § 3 Załącznika do Zarządzenia  Nr 51/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka, Burmistrz Miasta  zarządza co następuje:


§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na najem boksów garażowych położonego przy ul.Żabia Górka 17 w Hajnówce w składzie:

1. Agnieszka Masalska              - przewodnicząca
2. Janusz Woszczenko              - członek
3. Jarosław Grygoruk                  - członek
4. Ewa Ławnicka                        - członek


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 


                    Burmistrz Miasta

                      Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-11-02 22:20 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2012-11-02 22:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska