BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 78 /12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 78 /12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 78 /12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 19  października  2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów dotyczących nieruchomości w składzie:
1. Agnieszka Masalska         – przewodnicząca
2. Paweł Denisiuk                 - członek
3. Barbara Dmitruk                - członek
4. Jarosław Grygoruk            - członek
5. Urszula Kazimiruk             - członek
6. Mikołaj Kiendyś                 - członek
7. Agnieszka Leus                 - członek
8. Elżbieta Prokopiuk             - członek
9. Wiesława Raczkowska       - członek
10. Janusz Woszczenko         - członek
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


                                Burmistrz Miasta
                                           Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-10-26 20:00 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-10-26 20:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska