BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 76/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 1 października 2012 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XIX sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2012 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-20 10:35 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2014-03-20 10:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska