BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 04 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Koncertowy Park Kolejowy”.

§ 2
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-05-04 14:28 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-05-04 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-04 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka