BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 74/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2012
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 01 października 2012r.

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres
01 października 2012r. –  30 czerwca 2013r. w granicach progów  dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie


            Na podstawie § 14 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 78, poz. 1001; z 2006r. Nr 245, poz. 2415; z 2008r. Nr 277, poz. 2788; z 2009r. Nr 179, poz. 1904; z 2010r. Nr 162, poz. 2008), zarządzam co następuje:

                                                                       § 1

            Ustalam wysokość stypendium szkolnego na okres od 01 października 2012r. - 30 czerwca 2013r. w granicach progów dochodowych zapisanych w § 12 Regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka  w następujący sposób:

Dla progu dochodowego 1 – miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  150 zł
Dla progu dochodowego 2 -  miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  140 zł
Dla progu dochodowego 3 – miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  130 zł
Dla progu dochodowego 4 – miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  120 zł

                                                                        § 2
                                                                        
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 października 2012.
         Burmistrz Miasta
 Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-10-10 14:12 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2012-10-10 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska