BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 73/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 4 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania i określenia regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2022 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §8 ust. 1 i 3, §11 ust. 1 oraz §15 ust. 2 uchwały Nr XXVI/200/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2283) zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2022 rok, w skład, którego wchodzą:

  1. Jarosław Grygoruk – przewodniczący Zespołu;
  2. Barbara Dmitruk – członek;
  3. Ewa Gromotowicz-Kopeć – członek;
  4. Jan Dunda – członek;
  5. Agnieszka Jolanta Masalska – członek.

§2. Określam Regulamin prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jerzy Sirak

Burmistrz


Data wytworzenia: 2021-08-05 09:02 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-08-05 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska