BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 73/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2012 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 73 / 2012
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i w związku z § 2 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Politechniki Białostockiej na prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i badawczo - rozwojowej na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego, posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00021307/4, oznaczoną numerem geodezyjnym 1506/12 o pow. 915 m2.

§ 2
Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-09-26 15:36 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-09-26 15:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska