BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 72/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 sierpnia 2021 roku

w sprawie określenia wzoru karty weryfikacji projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2022 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §8, §9 i §10 uchwały Nr XXVI/200/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2283) zarządzam, co następuje:

§1. Określam wzór karty weryfikacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jerzy Sirak

Burmistrz


Data wytworzenia: 2021-08-05 08:44 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-08-05 08:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska