BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 63/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian przyjętych zasad  rachunkowości

Na podstawie przepisów art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj Dz.U  z 2009r. Nr 152 poz.1223 ze zm) oraz art.40ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240 ze zmian.) postanawiam co następuje:

§1 . W zarządzeniu nr 122/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości wprowadzam następujące zmiany:
                        
1) W załączniku nr 1 do w/w zarządzenia w pkt 3 dokonuje się wykreślenia tiret 5 z zapisem „wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)”;
2) W załączniku nr 3 do w/w zarządzenia  wprowadzam następujące zmiany:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:” wprowadza się wykaz kont dla urzędu miasta jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r  (Dz.U Nr 128 poz.861)  i przyjmuje się zasady funkcjonowania tych kont wynikające z w/w rozporządzenia oraz zmienia się niektóre opisy dotychczas funkcjonujących kont wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont ........... (Dz.U z 1 lutego 2012r. poz.121) z dodatkowymi ustaleniami”;
b) po koncie 240 -pozostałe rozrachunki dodaje się konto bilansowe:
    Konto 245 „wpływy do wyjaśnienia”
    Na koncie tym ewidencjonuje się wpłacone, a niewyjaśnione kwoty należności z tytułu
    dochodów budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty, natomiast na stronie Ma. ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan niewyjaśnionych wpłat.
            c) w pkt 4 dodaje się konto pozabilansowe:
            Konto 976 „wzajemne rozliczenia między jednostkami”
    Na koncie tym ewidencjonuje się kwoty wynikające ze wzajemnych rozliczeń między  jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą w szczególności wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między jednostkami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                

    Burmistrz Miasta

                                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-21 13:05 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-03-21 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska