BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 6/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 stycznia 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr L/388/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 5472), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

  1. W sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka;

  2. W sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

   1. organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,

   2. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyki,

   3. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej,

   4. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej,

   5. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej,

   6. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkoatletyki,

   7. wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu;

  3. W sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka;

  4. W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej;

  5. W sferze ekologii i ochrony środowiska - zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka;

  6. W sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnej – Prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej.

 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-01-12 11:00 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2024-01-12 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska