BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 56/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/12
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom miasta na usuwanie (demontaż, transport,
unieszkodliwienie poprzez zdeponowanie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych) z obiektów
budowlanych wyrobów zawierających azbest, na terenie miasta Hajnówka.

 

Na  podstawie  uchwały  Nr  VII/32/  07  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  30  maja  2007r.  w sprawie  programu usuwania wyrobów zawierających azbest i § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11.01.2010r. w sprawie wymagań  w zakresie  wykorzystywania  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania  i oczyszczania instalacji  lub  urządzeń,  w których  były  lub  są  wykorzystywane  wyroby  zawierające  azbest  (Dz.  U.  Nr  8 poz.31) oraz § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z póżn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. Realizując  zapisy  uchwały  Nr  VII/32/  07  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  30  maja  2007r.  w sprawie programu  usuwania  wyrobów zawierających azbest, wprowadzam "Zasady  udzielania pomocy mieszkańcom miasta: osobom fizycznym  niebędącym przedsiębiorcami,  wspólnotom  mieszkaniowym,  innym właścicielom zasobów mieszkaniowych, na usuwanie (demontaż, transport, unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku  odpadów  niebezpiecznych)  z obiektów  budowlanych  wyrobów  zawierających  azbest,  na  terenie miasta”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  i podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.


Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-08-02 21:22 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2012-08-02 21:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska