BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 55/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 26 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce


Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr. 115,poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r, Nr 227, poz 1505; z 2009 r. Nr.18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175; z 2010 r. Nr
47 poz. 278, Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr. 112, poz. 654) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce w składzie:
1. Jarosław Grygoruk            - przewodniczący Komisji
2. Joanna Wróbel                 - sekretarz Komisji
3. Mirosław Awksentiuk        - członek Komisji
4. Maria Danilecka               - członek Komisji
5. Filip Antoniuk                   - członek Komisji
6. Barbara Wasiluk               - członek Komisji
7. Elżbieta Romańczuk        - członek Komisji
8. Ks. Mariusz Jurczuk        - członek Komisji
9. Ks. Józef Poskrobko        - członek Komisji
10. Alina Ławrynowicz         - członek Komisji
11. Piotr Gierłachowski        - członek Komisji

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-20 09:41 Autor: Joanna Wróbel Data publikacji: 2014-03-20 09:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska