BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 54/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

    Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Dla Pani Agnieszki Ryszczuk – nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) - członek
3) Irena Kułaczewska – członek – dyrektor szkoły
4) Barbara Sieńczuk – członek – ekspert (filologia angielska)
5) Henryk Łukaszewicz – członek – ekspert  (wicedyrektor, nauczyciel gimnazjum, nauczyciel szkoły podstawowej, mgr pedagogiki; licencjat: pedagogika pracy;studia podyplomowe: wychowanie fizyczne; praktyczna nauka zawodu; organizacja i zarządzanie oświatą  ).

2. Dla Pani Anatoli Ginszt – Borowskiej – nauczyciela języka rosyjskiego oraz nauczyciela wspomagającego w  w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Adam Jerzy Chudek – członek – dyrektor szkoły
4) Alina Ostaszewska – członek – ekspert (mgr filologii rosyjskiej; kwalifikacje w zakresie filologii polskiej; zarządzanie oświatą )
5) Irena Kułaczewska – członek – ekspert (nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrektor, filologia rosyjska, kwalifikacje w zakresie  języka polskiego i zarządzania oświatą).

3. Dla Pani Ilony Wasiluk – nauczyciela matematyki oraz nauczyciela wspomagającego w  w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk –  przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Adam Jerzy Chudek – członek – dyrektor szkoły
4) Ewa Brygoła – członek – ekspert (mgr chemii, matematyka)
5) Irena Kułaczewska  – członek – ekspert (nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrektor, filologia rosyjska, kwalifikacje w zakresie  języka polskiego i zarządzania oświatą).

4. Dla Pani Iwony Joanny Zaniewskiej - Ciep – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Krystyna Kojło – członek – dyrektor przedszkola
4) Maria Elżbieta Bańkowska – członek – ekspert (nauczyciel przedszkola, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)
5) Iwonna Ewa Zaborowska – członek – ekspert (mgr pedagogiki; wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; terapia pedagogiczna; zarządzanie oświatą ).

5. Dla Pani Renaty Ireny Bartoszewicz – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Krystyna Kojło– członek – dyrektor przedszkola
4) Maria Elżbieta Bańkowska – członek – ekspert (nauczyciel przedszkola, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)
5) Iwonna Ewa Zaborowska – członek – ekspert (mgr pedagogiki; wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; terapia pedagogiczna; zarządzanie oświatą).

6. Dla Pani Zofia Owsieniuk – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Krystyna Kojło– członek – dyrektor przedszkola
4) Maria Elżbieta Bańkowska – członek – ekspert (nauczyciel przedszkola, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)
5) Iwonna Ewa Zaborowska – członek – ekspert (mgr pedagogiki; wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; terapia pedagogiczna; zarządzanie oświatą).

7. Dla Pani Iwony Gierasimiuk – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Dorota Durzyńska – członek – dyrektor przedszkola
4) Maria Elżbieta Bańkowska – członek – ekspert (nauczyciel przedszkola, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)
5) Iwonna Ewa Zaborowska – członek – ekspert (mgr pedagogiki; wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; terapia pedagogiczna; zarządzanie oświatą).

 

§ 2

Zadaniem Komisji jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu zgodnie z § 12 ust. 2, § 13, § 14, § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  Nr 260, poz. 2593 z póżn. zm. ).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                    Burmistrz Miasta Hajnówka

                                                                  Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-20 14:08 Autor: Jolanta Stepaniuk Data publikacji: 2014-03-20 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska