BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 lipca 2012 roku

w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
§1. Ustalam cenę brutto za sprzedaż następujących składników majątku:
1) powstający w trakcie budowy, przebudowy, remontu dróg, chodników, parkingów, placów i innych prac ziemnych:
a) urobek z wykopów                                                   -   5 zł/m3,
b) płytki chodnikowe 0,35x0,35, obrzeża chodnikowe     -   1 zł/szt,
c) płytki chodnikowe 0,5x0,5                                        -   2 zł/szt,
d) trylinka, krawężnik betonowy                                    -   3 zł/szt,
e) gruz betonowy                                                         - 20 zł/m3,
f) kamień brukowy                                                       - 10 zł /m2,
2) drewno uzyskane w wyniku pielęgnacyjnej wycinki drzew, wiatrołomów, drzew chorych lub suchych  - 50 zł/metr przestrzenny.
§2.     Traci moc zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-20 09:45 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-03-20 09:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska