BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 50/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/12

Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 17 lipca 2012 r.


w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka.


        Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz art. 70 § 1 i 2 kodeksu pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję Pana Bazyla Stepaniuka ze stanowiska zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka z dniem 18 lipca 2012 r.

§ 2

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę  z zachowaniem  
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, począwszy od 1 sierpnia 2012 r. ze skutkiem na 31 października 2012 r.

§ 3

Odwołanie następuje z powodu niedozwolonego łączenia sprawowania stanowiska publicznego zastępcy burmistrza z zarządzaniem działalnością stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        Burmistrz
                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-07-19 13:06 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2012-07-19 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska