BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 44/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 ; z  2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) oraz §11 Uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2012 zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie   dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe                               -            50.608.142 zł tego:
a) bieżące w wysokości      46.468.029zł,
b)majątkowe w wysokości    4.140.113zł
2) wydatki budżetowe                                -    54.385.194 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości      44.764.343zł
b) majątkowe w wysokości   9.620.851zł
3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.777.052zł zostanie pokryty:
a) przychodami pochodzącymi z  kredytów  w kwocie 1.090.000zł
b)przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.147.052zł,
c) wolnymi środkami w kwocie 540 000zł,
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                    Burmistrz Miasta

                                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-21 11:55 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-03-21 11:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska