BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 43/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 21 czerwca 2012 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Parku Wodnego.

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat  za korzystanie z Parku Wodnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 roku Nr 5, poz. 79),

zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 36/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Parku Wodnego wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się pkt. XIII w brzmieniu: „XIII. Opłata za gimnastykę leczniczą w wodzie:
1. 100,00 zł za osobę – opłata za kurs (8 zajęć 30 minutowych + 8 x 15 min. czas wolny – w tym 1 zajęcia gratis).
2. 15,00 zł - opłata za jednorazowe zajęcia w grupie.
Opłaty obejmują wejście jednego rodzica/opiekuna. Po upływie 60 min. będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

      Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-03-20 09:19 Autor: Mirosław Chilimoniuk Data publikacji: 2014-03-20 09:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska