BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 marca 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 marca 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41/2023
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 3 do zarządzenia nr 34/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 r. w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Oferty realizacji zadań należy składać w wersji elektronicznej poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.”
2) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty lub ofertę (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisać i złożyć wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 3 do sekretariatu Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 219 lub przesłać za pośrednictwem poczty do dnia 12 kwietnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego). Dokumenty powinny być podpisane w sposób czytelny, tzn. umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej lub z użyciem pieczęci imiennej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.”

§ 2

Informację o zmianie zarządzenia zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na stronie internetowej www.hajnowka.pl;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-03-20 13:42 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2023-03-20 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-20 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka