BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2022r.

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2022r.

Zarządzenie nr 34/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 7 marca 2022r.

w sprawie przyjęcia procedury obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami poprzez pocztę elektroniczną

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się dokument pn. „Procedura obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami poprzez pocztę elektroniczną” stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-03-08 09:03 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2022-03-08 09:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-08 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk