BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji w 2021 r.

§ 2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-04-15 10:01 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-04-15 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska