BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 30/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 8 i § 9 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/213/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013r., poz. 2757) oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2021 r. znak: FB-II.3111.148.2021.KG zarządzam co następuje:

1

Ustalam miesięczną wysokość stypendium szkolnego, na okres od 01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w granicach określonych w § 8 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (zwanego dalej Regulaminem przyznawania pomocy materialnej) w następujący sposób:

 1. na okres od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:
  1. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 150,00 zł
  2. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 140,00 zł
  3. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 130,00 zł.
 2. na okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w następujący sposób:
  1. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 130,00 zł
  2. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 120,00 zł
  3. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 110,00 zł

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 października 2020r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od

01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-07-20 10:58 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2021-07-20 10:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska