BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 29/2024 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2024 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2024

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom miasta na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest

na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok.

Na podstawie uchwały Nr XIV/116/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka i § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz.31) oraz § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z 2010 r. Nr 162, poz. 1089), zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam „Zasady udzielania pomocy mieszkańcom miasta na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-02-29 14:08 Autor: Anna Daniszewska Data publikacji: 2024-02-29 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska