BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 209/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 209/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 209/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz §19 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XXXIX/309/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 4787) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. „Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka” powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,
 3. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu.

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem” powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
 2. Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,
 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2023” powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej,
 2. Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,
 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

4. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,
 3. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu.

5. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka” powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
 2. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu,
 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

6. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej” powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
 2.  Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu,
 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

7. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka” powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
 2. Marta Kościeńczuk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

§ 2

 1. Komisje Konkursowe opiniują oferty uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.
 2. Komisje do dnia 19.01.2023 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-12-28 14:15 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-12-28 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-03 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka