BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 197/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 1 grudnia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2023 r.:
1) W sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja Zima 2023;
2) W sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.

§ 2

Treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-12-01 11:09 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-12-01 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-01 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka