BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 196/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i higieny i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz.973) oraz art. 212 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2022 r. poz.1510) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Pracownikom Urzędu Miasta Hajnówka zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) od lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym.
 2. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje, jeżeli pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej 4 godziny dziennie.

§ 2.

 1. Ustala się termin realizacji zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – do 6 miesięcy od wydania orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia) lekarza medycyny pracy.
 2. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikowi do wysokości 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych ) brutto, nie częściej niż raz na 4 lata.
 3. W przypadku, gdy wartość faktury będzie mniejsza od kwoty wymienionej w ust. 2, to zwrot kosztów przysługuje do wysokości kwoty określonej na fakturze.
 4. W przypadku pogorszenia wzroku, powodującego konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.
 5. Warunkiem uzyskania dofinansowania zakupu okularów w sytuacji , o której mowa w ust. 4 jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego ( zaświadczenia) o pogorszeniu wady wzroku i konieczności używania okularów korekcyjnych oraz wniosku o dofinansowanie zakupu okularów ( Załącznik do zarządzenia ).
 6. Koszty zakupu jakichkolwiek okularów, które zostały wykonane w związku z badaniami okulistycznymi przeprowadzonymi z własnej inicjatywy pracownika nie podlegają dofinansowaniu.

§ 3.

Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest:

 1. aktualne orzeczenie lekarskie( zaświadczenie) o konieczności używania okularów do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, wystawione w ramach badań profilaktycznych lub dodatkowych badań okulistycznych , wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników Urzędu;
 2. imienny rachunek ( faktura) potwierdzający zakup przez pracownika okularów korygujących wzrok;
 3. wniosek o dofinansowanie zakupu okularów, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został dofinansowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztu zakupu nowych.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-12-01 12:44 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-12-01 12:44 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-01 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka