BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 194/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr 194/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok


Na  podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1634,  poz. 1692)  oraz  §11  Uchwały  Nr  XXXII/246/21  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2022, zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetowe – 132.158.766,00 zł, tego:
a) bieżące w wysokości 111.843.169,00 zł,
b) majątkowe w wysokości 20.315.597,00 zł,
2. wydatki budżetowe – 143.209.314,00 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 115.272.892,00 zł,
b) majątkowe w wysokości 27.936.422,00 zł.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-11-30 08:06 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-11-30 08:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-30 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk