BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 193/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2023 r.:
1) W sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka;
2) W sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,
b) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyki,
c) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej,
d) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej,
e) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej,
f) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkoatletyki,
g) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu.
3) W sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka;
4) W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej;
5) W sferze ekologii i ochrony środowiska - zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka;

§ 2

Treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
                            
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-11-29 12:55 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-11-29 12:55 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-29 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka