BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 189/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,
1005, 1079, 1561) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce w obrębie ulicy Lipowej, oznaczoną numerami geodezyjnym:
2190/26 o pow. 0,0019 ha,
2190/27 o pow. 0,0019 ha,
2190/28 o pow. 0,0019 ha,
2190/29 o pow. 0,0019 ha,
dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00017950/5.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 października 2022 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2022-11-22 10:44 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-11-22 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-22 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka