BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 177/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 177/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 177/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie powołania Kapituły konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu pn. „ART TIME – otoczenie Hajnówki Centralnej” dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, organizowanego w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” realizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005, poz.1079, poz. 1561), oraz § 4 ust. 1 załącznika do zarządzenia Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 czerwca 2022 r., zmienionego zarządzeniem Nr 170/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia

17 października 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Powołuję Kapitułę konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu pn. „ART TIME – otoczenie Hajnówki Centralnej” dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, organizowanego w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” realizowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

  2. W skład Kapituły konkursu wchodzą:

  1. Anna Maria Lebiedzińska–Łuksza – Przewodniczący Kapituły

  2. dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB – Członek Kapituły

  3. Anna Maria Bowtruczuk– Członek Kapituły

  4. Dariusz Skibiński – Członek Kapituły

  5. Ireneusz Roman Kiendyś – Członek Kapituły

  6. Magdalena Chirko – Członek Kapituły

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-10-28 09:45 Autor: Anna Pacewicz Data publikacji: 2022-10-28 09:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska