BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,
1005, 1079, 1561) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 43,71 m2 usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Ks.I.Wierobieja 22 w Hajnówce wraz z udziałem 4371/49800 w nieruchomości wspólnej (w tym w gruntach działki oznaczonej w obrębie 1 nr 1389/1 o pow. 0,0730 ha), dla którego jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00020184/8.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-10-20 10:09 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-10-20 10:09 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-20 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka